პოტენციურ დამსაქმებელთა გამოკითხვა

წინამდებარე გამოკითხვის მიზანია დაადგინოს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შესაბამისობა შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან და გაითვალისწინოს ისინი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების დროს. თქვენი გულწრფელი პასუხები მნიშვნელოვან დახმარებას გაგვიწევს მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასებასა და შრომის ბაზრისთვის კვალიფიციური კადრების მომზადებაში. წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისათვის!

პატივისცემით, ბსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


ინფორმაცია წარმატებით გაიგზავნა!
გმადლობთ თანამშრომლობისთვის.

კლავიატურის განლაგება:

ინფორმაცია პოტენციური დამსაქმებლის შესახებ

გთხოვთ, მიუთითოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ

გთხოვთ, ანკეტის თითოეული კომპონენტი შეაფასოთ ქვემოთ მოცემული 5-ბალიანი სისტემის მიხედვით

1 ქულა - არ არის მნიშვნელოვანი
2 ქულა - ნაკლებად მნიშვნელოვანია
3 ქულა - მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვანია
4 ქულა - მნიშვნელოვანია
5 ქულა - ძალიან მნიშვნელოვანია

1. რამდენად მნიშვნელოვანია ბსუ-ს კურსდამთავრებულთა თეორიული მომზადების დონე
პროფესიული განათლებისა და ადამიანური რესურსების განვითარება - სამაგისტრო პროგრამა
2. რამდენად მნიშვნელოვანია ბსუ-ს კურსდამთავრებულთა პრაქტიკული უნარები
პროფესიული განათლებისა და ადამიანური რესურსების განვითარება - სამაგისტრო პროგრამა
3. რამდენად მნიშვნელოვანია ბსუ-ს კურსდამთავრებულთა კომუნიკაციის უნარი
პროფესიული განათლებისა და ადამიანური რესურსების განვითარება - სამაგისტრო პროგრამა
4. რამდენად მნიშვნელოვანია ბსუ-ს კურსდამთავრებულთა გუნდში მუშაობის უნარი
პროფესიული განათლებისა და ადამიანური რესურსების განვითარება - სამაგისტრო პროგრამა
5. რამდენად მნიშვნელოვანია ბსუ-ს კურსდამთავრებულთა ადაპტაციის უნარი
პროფესიული განათლებისა და ადამიანური რესურსების განვითარება - სამაგისტრო პროგრამა
6. რამდენად მნიშვნელოვანია ბსუ-ს კურსდამთავრებულთა თანამედროვე ტექნოლოგიების ფლობის უნარი
პროფესიული განათლებისა და ადამიანური რესურსების განვითარება - სამაგისტრო პროგრამა
7. რამდენად მნიშვნელოვანია ბსუ-ს კურსდამთავრებულთა დროის მენეჯმენტის ფლობა
პროფესიული განათლებისა და ადამიანური რესურსების განვითარება - სამაგისტრო პროგრამა

8. რამდენად მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება თქვენი ორგანიზაციისათვის:
პროფესიული განათლებისა და ადამიანური რესურსების განვითარება - სამაგისტრო პროგრამა
9. თქვენი აზრით, რა თეორიულ ცოდნას, პრაქტიკულ და ზოგად უნარების უნდა ფლობდეს საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებული
პროფესიული განათლებისა და ადამიანური რესურსების განვითარება - სამაგისტრო პროგრამა

10. მოგვაწოდეთ თქვენი მოსაზრებები და რეკომენდაციები პროგრამის განვითარების პროცესის ხელშესაწყობად
პროფესიული განათლებისა და ადამიანური რესურსების განვითარება - სამაგისტრო პროგრამა
11. თქვენი აზრით, რა შეიძლება გაკეთდეს ბსუ-სთან თქვენი ნაყოფიერი თანამშრომლობის მიზნით?