პოტენციურ დამსაქმებელთა გამოკითხვა

წინამდებარე გამოკითხვის მიზანია დაადგინოს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შესაბამისობა შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან და გაითვალისწინოს ისინი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების დროს. თქვენი გულწრფელი პასუხები მნიშვნელოვან დახმარებას გაგვიწევს მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასებასა და შრომის ბაზრისთვის კვალიფიციური კადრების მომზადებაში. წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისათვის!

პატივისცემით, ბსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


ინფორმაცია წარმატებით გაიგზავნა!
გმადლობთ თანამშრომლობისთვის.

კლავიატურის განლაგება:

ინფორმაცია პოტენციური დამსაქმებლის შესახებ

გთხოვთ, მიუთითოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ

გთხოვთ, ანკეტის თითოეული კომპონენტი შეაფასოთ ქვემოთ მოცემული 5-ბალიანი სისტემის მიხედვით

1 ქულა - არ არის მნიშვნელოვანი
2 ქულა - ნაკლებად მნიშვნელოვანია
3 ქულა - მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვანია
4 ქულა - მნიშვნელოვანია
5 ქულა - ძალიან მნიშვნელოვანია

1. რამდენად მნიშვნელოვანია ბსუ-ს კურსდამთავრებულთა თეორიული მომზადების დონე
თურქოლოგია - საბაკალავრო პროგრამა
2. რამდენად მნიშვნელოვანია ბსუ-ს კურსდამთავრებულთა პრაქტიკული უნარები
თურქოლოგია - საბაკალავრო პროგრამა
3. რამდენად მნიშვნელოვანია ბსუ-ს კურსდამთავრებულთა კომუნიკაციის უნარი
თურქოლოგია - საბაკალავრო პროგრამა
4. რამდენად მნიშვნელოვანია ბსუ-ს კურსდამთავრებულთა გუნდში მუშაობის უნარი
თურქოლოგია - საბაკალავრო პროგრამა
5. რამდენად მნიშვნელოვანია ბსუ-ს კურსდამთავრებულთა ადაპტაციის უნარი
თურქოლოგია - საბაკალავრო პროგრამა
6. რამდენად მნიშვნელოვანია ბსუ-ს კურსდამთავრებულთა თანამედროვე ტექნოლოგიების ფლობის უნარი
თურქოლოგია - საბაკალავრო პროგრამა
7. რამდენად მნიშვნელოვანია ბსუ-ს კურსდამთავრებულთა დროის მენეჯმენტის ფლობა
თურქოლოგია - საბაკალავრო პროგრამა

8. რამდენად მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება თქვენი ორგანიზაციისათვის:
თურქოლოგია - საბაკალავრო პროგრამა
9. თქვენი აზრით, რა თეორიულ ცოდნას, პრაქტიკულ და ზოგად უნარების უნდა ფლობდეს საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებული
თურქოლოგია - საბაკალავრო პროგრამა

10. მოგვაწოდეთ თქვენი მოსაზრებები და რეკომენდაციები პროგრამის განვითარების პროცესის ხელშესაწყობად
თურქოლოგია - საბაკალავრო პროგრამა
11. თქვენი აზრით, რა შეიძლება გაკეთდეს ბსუ-სთან თქვენი ნაყოფიერი თანამშრომლობის მიზნით?